SiteLock

Tradycyjne wiosenne sprzątanie w sołectwie Nory więcej »

Warsztaty Wielkanocne w Gminnym Ośrodku Kultury więcej »

Występ zespołu \\\"Wielczanie\\\" na Koncercie Pieśni Wielkopostnej w Filipowie więcej »

Ogłoszenie w sprawie ograniczania poboru wody na terenie Gminy Wieliczki

Ogłoszenie w sprawie ograniczania poboru wody

na terenie Gminy Wieliczki

W związku z panującymi wysokimi temperaturami atmosferycznymi powietrza, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, Wójt Gminy Wieliczki zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wieliczki o ograniczenie poboru oraz oszczędne  i racjonalne korzystanie z wody

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:

– podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,

– podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,

– polewania folii i szklarni ogrodowych,

– mycia pojazdów.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nadmiernego poboru wody przez dłuższy okres czasu, mogą występować problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

                                                                                                             Wójt Gminy Wieliczki

                                                                                                               /-/ Jarosław Wiesław Kuczyński

 

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

 

WÓJT   GMINY  WIELICZKI

działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. , poz.1817 z późn.zm.) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Wieliczki z dnia 6 grudnia  2016r.

ogłasza drugi

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

I. Konkurs obejmuje następujące zadanie publiczne przewidziane do realizacji w 2017r. w formie wsparcia :

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki  – „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną”;

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki,  a w szczególności festynów i turniejów .

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

 W 2016r. na realizację podobnych zadań wydatkowano 3.000,00 zł.

II. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r.  poz.1817 z późn.zm.). O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz Gminy Wieliczki  i jej mieszkańców.

III. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadań winny być złożone w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu, czyli do dnia  22 czerwca 2017r.
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach – pokój nr 15.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

IV. Zasady składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, o jakim mowa w pkt 4.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.”
 3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

– szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

– termin i miejsce realizacji zadania,

– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

– informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w  zakresie, którego dotyczy zadanie,

– informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

 – informacje dotyczące statusu prawnego oraz wiarygodności merytorycznej  finansowej potwierdzone stosownymi dokumentami,

– wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 1. Wzór oferty, a także wzory umowy i sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej     z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań   z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2016r.  poz.1300).

V. Tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 2. O dokonanym wyborze zainteresowani zostaną powiadomieni niezwłocznie na piśmie, a także informacja w tej sprawie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach oraz na stronach BIP.

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                 / – / Jarosław  Kuczyński

Wieliczki, 30 maja 2017r.

 

 

 

 

 

Informacja w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.

 INFORMACJA

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art.18a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.)  unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ogłoszony w dniu 2 maja 2017 roku.

 

                                                                                                                           WÓJT GMINY

                                                                                                               / – / Jarosław  Kuczyński

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU – 31 MAJA 2017 R.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

31 MAJA 2017 R.

Święto obchodzone jest od 1987 roku. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu odbywać się będą pod hasłem: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadomić i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie zostaną podjęte pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad 8 milionów ludzi, z czego 2.5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO.

Ten dzień służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu.  Akcja zwraca uwagę na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu i ma na celu propagowanie działań na rzecz redukcji konsumpcji tytoniu. Światowy Dzień Bez Tytoniu ma również na celu zachęcenie do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka!

Drodzy Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Wieliczki!

W dniu św. Floriana – Patrona Strażaków – składam Wam wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Wasza gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, nawet z narażeniem własnego życia, jest godna najwyższego szacunku i uznania.
Życzę Wam satysfakcji z pełnienia zaszczytnej funkcji strażaka oraz bezpiecznych powrotów z wszystkich akcji ratunkowych.

Wójt Gminy Wieliczki

Jarosław Kuczyński

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

WÓJT   GMINY  WIELICZKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.