URZĄD

Struktura Urzędu Gminy w Wieliczkach

Referaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Referat Organizacyjny wykonuje zadania w zakresie:                                                                                                                                       1) prowadzenia kancelarii urzędu,
2) prowadzenie archiwum zakładowego,
3) prowadzenie wykazu aktów prawa miejscowego,
4) obsługa merytoryczna i organizacyjno-biurowa Rady Gminy, Komisji, Radnych oraz Wójta Gminy,
5) organizacja i sporządzanie protokołów z posiedzeń, zebrań i spotkań organizowanych przez Wójta lub Przewodniczącego Rady,
6) opracowywanie projektów uchwał, prowadzenie zbioru uchwał i czuwanie nad ich przekazywaniem do realizacji i realizacją,
7) prowadzenie rejestrów i ewidencji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną,
8) czuwanie na prawidłowym, pod względem prawnym, wydawaniem decyzji, zarządzeń i postanowień,
9) organizacja i koordynowanie prac związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, samorządowych i uzupełniających, referendum, na ławników i do innych organów w ramach upoważnień ustawowych,
10) nadzór na placówkami oświatowymi, w tym organizowanie konkursów na dyrektorów szkół, powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej,
11) realizacja zadań w zakresie dofinansowywania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
12) koordynacja prac związanych ze spisami powszechnymi,
13) organizowanie działań promocyjnych gminy w kraju i za granicą, udział w targach turystycznych, spotkaniach i konferencjach,
14) przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz tworzenie informacji turystycznej,
15) gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
16) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości oraz zmian granic administracyjnych,
17) zarządzanie budynkami i lokalami administrowanymi przez urząd, w tym naliczanie i egzekwowanie czynszów i innych opłat,
18) przyznawania dodatków mieszkaniowych,
19) tworzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
20) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sferze zadań publicznych, w tym zlecanie zadań oraz organizacja współpracy i opracowywanie wymaganych dokumentów, a zwłaszcza programów współpracy,
21) aktualizacja stron internetowych gminy, obsługa poczty elektronicznej,
22) zaopatrzenie w sprzęt, materiały, środki czystości.

 

Referat Finansowy wykonuje zadania w zakresie:
1) przygotowania materiałów do opracowania projektu budżetu gminy,
2) planowania i nadzoru nad realizacją budżetu,
3) dokonywanie analiz budżetu gminy,
4) kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
5) wymiaru, orzecznictwa podatkowego oraz poboru i windykacji należności podatkowych i innych należności na rzecz gminy,
6) prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy,
7) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości,
8) prowadzenie ewidencji mienia gminy,
9) rozliczanie inwentaryzacji,
10) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych,
11) gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
12) przesyłanie do CEiDG wniosków o wpis w formie elektronicznej działalności gospodarczej,
13) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, o opłacaniu składek FUSR, dotyczących bonów paliwowych,
14) naliczania wynagrodzenia pracownikom i prowadzenia kart wynagrodzeń,
15) opracowywanie projektów decyzji w sprawie zwolnień, ulg i odroczeń w podatku oraz umorzeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych i innych należności,
16) podejmowania działań w celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków z budżetu gminy.

Referat Gospodarczy wykonuje zadania w zakresie:
1) utrzymania infrastruktury komunalnej,
2) opracowania projektów planów przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów:
a) przygotowanie inwestycji do realizacji pod względem dokumentacyjnym,
b) organizowanie przetargów na inwestycje gminne i prowadzenie całości dokumentacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
c) nadzór nad prowadzeniem inwestycji i remontów,
d) uczestniczenie w odbiorach końcowych inwestycji,
e) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych inwestycji
3) opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych opracowań kartograficznych,
4) bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów gminnych,
5) podejmowanie działań związanych z rozwojem przestrzennym gminy,
6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
7) rolnictwa i leśnictwa,
8) ochrony środowiska,
9) ochrony przyrody,
10) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach,
11) organizacji robót publicznych i interwencyjnych,
12) utrzymanie w należytym stanie urządzeń i instalacji,
13) usuwanie awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
14) wykonywanie remontów mienia komunalnego,
15) dbałość o wygląd estetyczny ulic, chodników, placów, parkingów, przystanków PKS, w tym usuwanie śniegu i lodu,
16) przestrzegania zasad i procedur wynikających z systemu zamówień publicznych, nadzór nad organizacją przetargów oraz koordynowanie zamówień publicznych
17) wykonywanie zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi,
18) prowadzenie spraw wojskowych, spraw obronnych i obrony cywilnej,
19) nadzór nad informatyzacją urzędu i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz programów komputerowych.

Urząd Stanu Cywilnego (+48 87 621 90 61)
1) sporządzanie aktów urodzin i zgonów,
2) sporządzanie aktów małżeństwa oraz organizowanie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego i uroczystości jubileuszowych,
3) wydawanie odpisów i zaświadczeń z Ksiąg Stanu Cywilnego,
4) wydawanie dowodów tożsamości.
5) prowadzenie kart ewidencyjno-adresowych,
6) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
7) udzielanie informacji adresowych,
8) wymeldowywanie z urzędu,
9) sporządzanie wykazów dzieci dla potrzeb szkół i przedszkoli,
10) komunikacja z systemami nadrzędnymi,
11) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
Inspektoraty:
Pion Ochrony (+48 87 621 90 63)
Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego (+48 87 621 90 63)

Wewnętrzna struktura organizacyjna
Urzędu Gminy w Wieliczkach
1. Wójt Gminy – 1 etat
2. Zastępca Wójta – 1 etat
3. Sekretarz Gminy – 1 etat
4. Referat Organizacyjny – 4 etaty, w tym 1 robotniczy
1) Kierownik Referatu
2) Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady
3) Stanowisko ds. gospodarki gruntami i dodatków mieszkaniowych
4) Sprzątaczka
5. Referat Finansowy – 5 etatów
1) Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy
2) Stanowisko ds. księgowości budżetowej
3) Stanowisko ds. płacowych
4) Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
5) Stanowisko ds. kasowych
6. Referat Gospodarczy – 9 etatów, w tym 6 robotniczych
1) Kierownik Referatu
2) Stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa, transportu wewnętrznego i ochrony środowiska
3) Stanowisko ds. informatyzacji urzędu i ochrony środowiska
4) Kierowca ciągnika
5) Kierowca ciągnika
6) Konserwator
7) Konserwator wodociągu
8) Hydraulik
9) Robotnik gospodarczy
7. Urząd Stanu Cywilnego – 1 etat – Kierownik US
8. Pion Ochrony
1) Pełnomocnik Ochrony (Sekretarz Gminy)
2) Kierownik Kancelarii Niejawnej (kier. Referatu Organizacyjnego)
3) Kierownik USC.

9. Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego – tworzą pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Instytucje kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach
Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach
Opieka społeczna:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach
Oświata:
Biuro Obsługi Szkół Wieliczkach
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach