Wakacyjny konkurs fotograficzny dla uczniów szkół Gminy Wieliczki

REGULAMIN   KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO  

DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ GMINY WIELICZKI PT. „Na wakacjach”

 

I   POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Wieliczkach, a partnerami wspierającymi są: Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach,  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cimochach.
 2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
 3. Temat konkursu brzmi: Na wakacjach”.
 4. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Wieliczki.
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć do 09.2017 – do koordynatora konkursu, Pana Grzegorza Kłoczko – Urząd Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, pokój nr 5.

 

II   CELE  KONKURSU

 1. Budzenie i rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy i umiejętności artystycznych w zakresie fotografii.
 2. Ukazanie piękna otaczającego świata w fotografiach miejsc, osób i wydarzeń
 3. Inspirowanie uczniów do odkrywania piękna otoczenia i sposobów twórczego spojrzenia na świat.
 4. Zaprezentowanie najlepszych prac na wystawie pokonkursowej.

 

III  WYMOGI  FORMALNE

 1. Uczestnikami konkursu (autorami zdjęć) mogą być uczniowie szkół z terenu Gminy   Wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo prawnych opiekunów, który należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1). Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację nadesłanych prac. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane osobiście przez uczniów szkół z terenu Gminy Wieliczki.
 2. Tematyka fotografii musi nawiązywać do tytułu konkursu.
 3. Jeden uczeń może zgłosić maksymalnie jedno dwa zdjęcia.
 4. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następujące wymagania techniczne: format zdjęcia –  15 cm na 21 cm lub 15 na 20 cm, papier błyszczący lub matowy, zdjęcia kolorowe lub czarno-białe.
 5. Każda fotografia powinna być umieszczona w zamkniętej i opisanej kopercie: dane ucznia  (imię, nazwisko, klasa), adres i kontakt telefoniczny.  Jeśli praca przedstawia osoby, uczeń dołącza zgodę na publikację wizerunku od osoby uwiecznionej na fotografii (załącznik nr 2). Imię i nazwisko ucznia – autora fotografii należy umieścić na odwrocie zdjęcia. Do koperty należy dołączyć zgłoszenie i ew. zgodę osób widocznych na zdjęciu.

 

IV  ORGANIZACJA  I  PRZEBIEG  KONKURSU

 1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie Szkół.
 2. Do dnia 15.09.2017r. uczniowie powinni dostarczyć wykonane przez siebie zdjęcia do Koordynatora Konkursu lub do Sekretariatu Szkoły.
 3. Zdjęcia oceni Komisja Konkursowa  złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy w Wieliczkach, Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach  i Szkoły Podstawowej w Wieliczkach.
 4. Kryteria oceny prac fotograficznych:
  – walory artystyczne (pomysł, kompozycja, odkrywczość spojrzenia), zamierzone użycie środków artystycznych,

– zgodność z tematyką, ciekawe i nietuzinkowe pokazanie miejsc lub zdarzeń związanych z wakacjami ,
– poprawność techniczna.

 1. Jury ocenia wstępnie zdjęcia w skali punktowej (od 1 do 5 punktów w każdym kryterium). Wyłonienie zdjęć nagrodzonych następuje w drodze głosowania i dyskusji. Nagradza się trzy najlepsze zdjęcia (miejsce pierwsze, drugie i trzecie). Wszelkie decyzje Jury będzie podejmować większością głosów. Sprawy sporne rozstrzyga Przewodniczący Jury, wyłoniony przez członków zespołu oceniającego.
 2. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziane są  nagrody rzeczowe.  Mogą być przyznane wyróżnienia. Jury może również zaproponować nagrodę główną (Grand Prix) dla najwybitniejszej pracy.
 3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie. Zdjęcia konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie szkół i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wieliczki.

 

V  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Formularz zgłoszeniowy, wzór zgody na publikację wizerunku od osoby uwiecznionej na fotografii i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać u Koordynatora lub pobrać ze strony internetowej urzędu gminy.
 2. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodą na publikację wizerunku od osoby uwiecznionej na fotografii należy składać osobiście do Koordynatora lub w Sekretariacie Szkoły.
 3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody  na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora.
 4. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie w transporcie.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu finałowego, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi do 04.10.2017 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
 6. Prace nie będą zwracane
 7. Lista laureatów zostanie opublikowana w lokalnej prasie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje komisja oceniająca.

 

   

 

 

 


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego „NA WAKACJACH” dla uczniów szkół z terenu Gminy  Wieliczki

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

do udziału w konkursie fotograficznym „NA WAKACJACH ”

 

 

 1. Nazwisko i imię ucznia, szkoła, klasa, wiek:

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Krótki opis pracy fotograficznej:

 

……………………………………..……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Oświadczam, iż znam postanowienia Regulaminu konkursowego i w pełni go akceptuję. Oświadczam, iż jestem jedynym autorem pracy konkursowej.

 

 

                                                                                             …………………………………………………………………………..

Czytelny podpis uczestnika konkursu

 

 

 

 

WYPEŁNIA RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „ Na wakacjach”, którego organizatorem jest Urząd Gminy  w Wieliczkach. Oświadczam, iż znam postanowienia regulaminu konkursowego i w pełni go akceptuję.

 

 

                                                                                            …………………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna                                                                                                                                          

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu Fotograficznego dla uczniów szkół z Gminy  Wieliczki  pt. „NA WAKACJACH”

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

 

 

Ja, niżej  podpisany/a

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                Imię (imiona) i nazwisko

 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną  publikację   mojego wizerunku przez organizatora Konkursu Fotograficznego w prasie i na wystawie konkursowej.

 

 

 

 

 

………………………………………………………

      Miejscowość i data                                                    

 

 

………………………………………………………

 

Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę