Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego komunalizowanych gruntów.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), że w okresie  od dnia 08 czerwca 2017 r. do dnia 07 lipca 2017r., w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu, wyłożony jest do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny komunalizowanych gruntów niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, tj.:

Lp. Nr działki ewid. Obręb Nr Księgi Wieczystej Pow. w ha
1. 3114/2 Cimochy OL1C/00044982/8 0,1410
2. 3166/2 Małe Olecko OL1C/00044983/5 0,4594
3. 3167/3 Małe Olecko OL1C/00044983/5 0,3677
4. 3168/5 Małe Olecko OL1C/00044983/5 0,4658
5. 3235/5 Puchówka OL1C/00044980/4 0,2512
6. 3235/4 Puchówka OL1C/00044980/4 0,7117
7. 3236/5 Puchówka OL1C/00044980/4 0,2132
8. 3237/2 Puchówka OL1C/00044980/4 0,0247
9. 3247/3 Puchówka OL1C/00044980/4 0,6934
10. 3251/4 Puchówka OL1C/00044980/4 0,2508
11. 3252/2 Puchówka OL1C/00044980/4 0,6816
12. 3253/7 Puchówka OL1C/00044980/4 0,1939
13. 3253/5 Puchówka OL1C/00044980/4 0,3061
14. 3254/6 Puchówka OL1C/00044980/4 0,3662
15. 3195/3 Szeszki OL1C/00044981/1 0,4322

            Do wyłożonego protokołu można w terminie i miejscu wyłożenia składać uwagi i zastrzeżenia. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Wieliczki do mienia komunalnego w/w nieruchomości.

            Niniejsze ogłoszenie wraz z protokołem wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, tablicach ogłoszeń położonych w sołectwach Gminy Wieliczki oraz zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wieliczki  wieliczki.pl, a także  w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                               WÓJT GMINY WIELICZKI

                                                                                            /-/ Jarosław Wiesław Kuczyński