Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

WÓJT   GMINY  WIELICZKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

 

 1. Konkurs obejmuje następujące zadanie publiczne przewidziane do realizacji w 2017r. w formie wsparcia :
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki  – „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną”;

 Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.000 złotych.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki,  a w szczególności festynów i turniejów .

 Kwota przeznaczona na realizację zadania – 2.000 złotych.

  W 2016r. na realizację podobnych zadań wydatkowano 3.000,00 zł.

 1. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

 O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r.  poz.1817 z późn.zm.). O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz Gminy Wieliczki  i jej mieszkańców.

III. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadań winny być złożone w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu, czyli do dnia  24 maja 2017r.
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach – pokój nr 15.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 1. Zasady składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, o jakim mowa w pkt 4.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.”
 3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

– szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

– termin i miejsce realizacji zadania,

– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

– informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w

zakresie, którego dotyczy zadanie,

–  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

– informacje dotyczące statusu prawnego oraz wiarygodności merytorycznej

finansowej potwierdzone stosownymi dokumentami,

– wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 1. Wzór oferty, a także wzory umowy i sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań   z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2016r.  poz.1300).

 

 1. Tryb rozpatrzenia ofert:

 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 2. O dokonanym wyborze zainteresowani zostaną powiadomieni niezwłocznie na piśmie, a także informacja w tej sprawie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach oraz na stronach BIP.