EMISJA OBLIGACJI – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Wieliczki działając na podstawie §7 uchwały Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Wieliczki.

Specyfikacja, która podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert umieszczona jest na BIP Gminy Wieliczki i w zakładce Emisja obligacji u góry strony.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.