NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE WIELICZKI

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w Gminie Wieliczki.

W każdy wtorek w godzinach 11.30 – 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach uprawnione osoby mogą korzystać z pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego.

 

Dla kogo jest przeznaczona pomoc?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają osoby:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • które ukończyły 65 lat,
 • posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • Weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • ciężarne

Co obejmuje pomoc?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo- administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Również w Starostwie Powiatowym w Olecku świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna na rzecz uprawnionych osób.

W poniedziałki i piątki w pok. 26 (II piętro) w godzinach 11-15, natomiast w pozostałe dni tygodnia w godzinach 8-12 w pokoju 27 (II piętro). Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.