REKRUTACJA DO PROJEKTU „NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE WIELICZKI”

Zachęcamy wszystkich uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczki do wzięcia udziału w nowym projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Celem projektu jest wzrost wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w Szkole Podstawowej w Wieliczkach, Szkole Podstawowej w Cimochach i w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach oraz podniesienie kompetencji informatycznych 24 nauczycieli i 384 uczniów w okresie od II 2017 do I 2019 r.

 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą zaplanowano zajęcia wspomagające rozwój uczniów mających specyficzne trudności w nauce, a dla uczniów wykazujących określone zainteresowania zapewniamy interesujące zajęcia pozalekcyjne. Wszystkie zajęcia będą wspomagane nowoczesnym sprzętem komputerowym i ICT zakupionym na potrzeby projektu.

 

Nr zajęć Szkoła Podstawowa w Wieliczkach Ilość grup Ilość godz. zajęć w tyg.
5.1. Zajęcia matematyczne w kl. I-III 4 1
5.2. Zajęcia matematyczne w kl. IV-VI 5 1
5.3. Zajęcia przyrodnicze 1 2
5.4. Kółko historyczne 1 2
5.5. Zajęcia polonistyczne 1 2
5.6. Zajęcia informatyczne 1 2
Nr zajęć Szkoła Podstawowa w Cimochach Ilość grup Ilość godz. zajęć w tyg.
6.1. Zajęcia matematyczne w kl. IV-VI 3 2
6.2. Zajęcia przyrodnicze 1 2
6.3. Zajęcia językowe 1 2
6.4. Zajęcia humanistyczne 2 1
6.5. Zajęcia informatyczne 1 2
Nr zajęć Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach Ilość grup Ilość godz. zajęć w tyg.
7.1. Zajęcia matematyczne 3 2
7.2. Kółko biologiczne 1 2
7.3. Kółko chemiczne 1 2
7.4. Kółko fizyczne 2 1
7.5. Zajęcia polonistyczne 1 2
7.6. Zajęcia z j. angielskiego 3 2
7.7. Zajęcia z j. rosyjskiego 1 2
7.8. Zajęcia informatyczne 1 2

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji rozpoczną się zajęcia stacjonarne realizowane w danej szkole w godzinach popołudniowych lub w soboty.

Ilość miejsc ograniczona – wypełnione dokumenty rekrutacyjne (załącznik nr 1 – należy wypełnić tylko raz, a załącznik nr 2 – oddzielnie na każde zajęcia) należy składać w sekretariacie Biura Obsługi Szkół lub do Dyrektora Szkoły. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria premiujące. Na podstawie zgłoszeń na początku kwietnia br. opublikujemy listy rankingowe.

Wszelkie działania w projekcie są bezpłatne dla uczniów, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz wzięcia udziału w projekcie!

Regulamin rekrutacji projekt RPO 2.2.1-Wieliczki

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy ucznia

Załącznik nr 2 - ankieta rekrutacyjna dla ucznia