OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY WIELICZKI  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Małe Olecko gm. Wieliczki

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490)

WÓJT GMINY WIELICZKI

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Małe Olecko gm. Wieliczki

 

– działka oznaczona nr geod. 122/1 o pow. 0,2700 ha
Cena wywoławcza – 37 960,00 zł

Wadium – 4 000,00 zł

  

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00037646/9

 

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się 25 listopada 2016r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy                             w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna).

 

***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010. Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 21 listopada 2016 roku nastąpiło uznanie konta Urzędu Gminy.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
– dowodu wniesienia wadium,

– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia oraz kosztów czynności notarialnych i wieczystoksięgowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy                                   w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (pokój nr 7) lub telefonicznie (0-87) 621-90-60 lub 621-90-64.

 

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Małe Olecko, stronie internetowej Urzędu – www.wieliczki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – wieliczki.bipgmina.pl

 

 

Wieliczki, dnia 18 października 2016r.

ogłoszenie.doc