OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY WIELICZKI  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 – lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 80,16 m2 wraz z udziałem wynoszącym 8016/47821 w  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 227/1 o pow. 1,1285 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00041954/2.

Cena wywoławcza zbywanych nieruchomości – 45 316,40 zł  Wadium – 4 500,00 zł

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów       z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIELICZKI

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 – lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 80,16 m2 wraz z udziałem wynoszącym 8016/47821 w  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 227/1 o pow. 1,1285 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00041954/2.

Cena wywoławcza zbywanych nieruchomości – 45 316,40 zł  Wadium – 4 500,00 zł

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się 15 listopada 2016r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy                                w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna) w powyższej kolejności.

 

***

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010 najpóźniej w dniu 10 listopada 2016.

 

 

Forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia oraz kosztów czynności notarialnych i wieczystoksięgowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

 

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy                              w Wieliczkach ul. Lipowa 53 lub telefonicznie (0-87) 621-90-60, 621-90-67 .

 

Wieliczki, dnia 10 października 2016r.

OGŁOSZENIE – doc