Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

 

WÓJT   GMINY  WIELICZKI

działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. , poz.239 z późn.zm.) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 10 grudnia  2015r.

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.

 

 1. Konkurs obejmuje następujące zadanie publiczne przewidziane do realizacji w 2016r. w formie wsparcia :

 

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów, rozgrywek sportowych, rajdów, zajęć integracyjnych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki  – „Wędkarstwo jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji z rodziną”;

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

 

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja Gminy poprzez organizację zawodów i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Gminy Wieliczki, a w szczególności festynów i turniejów.

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.500 złotych.

 

 

W 2015r. na realizację podobnych zadań wydatkowano 3.000,00 zł.

 

 

 1. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

 

O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r.  poz.239 z późn.zm.). O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz Gminy Wieliczki  i jej mieszkańców.

 

III. Termin i miejsce składania ofert:

 

 1. Oferty na realizację zadań winny być złożone w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu, czyli do dnia  30 maja 2016r.
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach – pokój nr 13.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

 

 1. Zasady składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Wieliczkach oraz na stronie internetowej: http://wieliczkibipgmina.pl.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.”
 3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

– szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

– termin i miejsce realizacji zadania,

– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

– informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w

zakresie, którego dotyczy zadanie,

–  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

– informacje dotyczące statusu prawnego oraz wiarygodności merytorycznej

finansowej potwierdzone stosownymi dokumentami,

– wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 1. Wzór oferty, a także wzory umowy i sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2011r. Nr 6, poz.25).

 

 1. Tryb rozpatrzenia ofert:

 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 2. O dokonanym wyborze zainteresowani zostaną powiadomieni niezwłocznie na piśmie, a także informacja w tej sprawie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach oraz na stronach BIP.

 

 

Wójt Gminy

/ – / Jarosław  Kuczyński

Wieliczki, 05 maja 2016r.

Szczepienia przeciw wirusowi HPV

Szczepienia przeciw wirusowi HPV

 W 2016 roku w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020” zostaną przeprowadzone szczepienia dziewcząt urodzonych w 2002 roku, przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

Koszt realizacji programu w całości zostanie sfinansowany z budżetu: Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno.

Realizatorem programu zdrowotnego jest Olmedica Sp. z o.o. w Olecku.
Zostaną one przeprowadzane na terenie 4 gmin Powiatu Oleckiego, tj. jak najbliżej miejsca zamieszkania dziewcząt (harmonogram w załączeniu).

KOMUNIKAT

KOMUNIKATKOMUNIKAT

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:

16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich za 2016 rok

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Wieści z Gminy Wieliczki – biuletyn Nr 1/2016

Wieści z Gminy Wieliczki – biuletyn Nr 1/2016

Nowy obraz (24)

„Co zrobić, żeby zarobić? – narzędzia ekonomizacji środowisk wiejskich”

logo_owes„Co zrobić, żeby zarobić? – narzędzia ekonomizacji środowisk wiejskich”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na seminarium tematyczne pt. „Co zrobić, żeby zarobić? – narzędzia ekonomizacji środowisk wiejskich”, które odbędzie się 19 marca w Orzyszu w siedzibie LGD Mazurskie Morze przy ul. Leśnej 22. Celem spotkania będzie poszerzenie wiedzy o możliwościach podejmowania działań zarobkowych na terenach wiejskich.

Program seminarium

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Nowy obraz (22)

Podziękowanie dla sołtysów

UWAGA – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2016r.

UWAGA – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2016r.

Harmonogram.pdf

harmodp

Harmonogram na kwiecień Poradni Prawno Obywatelskiej