„Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”

1aKrajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzialek w obrębie wsi Cimochy i Wieliczki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490)

WÓJT GMINY WIELICZKI

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1)      nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki

- działka oznaczona nr geod. 213o pow. 0,4900 ha
Cena wywoławcza – 21 994,99 zł

Wadium – 2 200,00 zł

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,  że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00021763/0.

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 2)      nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wieliczki gm. Wieliczki

- działka oznaczona nr geod. 205/3o pow. 0,7861 ha

Cena wywoławcza – 60 905,00 zł

Wadium – 6 000,00 zł

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00038435/4.

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3)      nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wieliczki gm. Wieliczki

- działka oznaczona nr geod. 207/3o pow. 0,3960 ha

Cena wywoławcza – 22 874,99 zł

Wadium – 2 200,00 zł

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00038435/4.

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 4)      nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wieliczki gm. Wieliczki

- działka oznaczona nr geod. 106/5o pow. 0,5056 ha

Cena wywoławcza – 15 000,00 zł

Wadium – 1 800,00 zł

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,  że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00002342/4.

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przetargi odbędą się 23 stycznia 2015r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna).

 ***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010. Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 stycznia 2015 roku nastąpiło uznanie konta Urzędu Gminy.

 Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości

Forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia oraz kosztów czynności notarialnych i wieczysto-księgowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Przetargi mogą być odwołany z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach, podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także opublikowane w BIP – wieliczki.bipgmina.pl i na stronie internetowej urzędu wieliczki.pl

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 lub telefonicznie (0-87) 621-90-60, 621-90-77 .

 

Gratulacje dla Pana Jarosława Kuczyńskiego

Napływają gratulacje dla Pana Jarosława Kuczyńskiego z okazji ponownego wyboru na Wójta Gminy Wieliczki

List gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List gratulacyjny od Prezydenta E łku

List gratulacyjny od Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

List gratulacyjny od Prezesa Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne

List gratulacyjny od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kampania „Biała Wstążka”

 Kampania „Biała Wstążka”

300x300

29 listopada 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach otwiera drzwi w ramach kampanii „Biała Wstążka”. Tego dnia każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów.

„Wsparcie unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej”

Nowy-1Spotkanie informacyjne

„Wsparcie unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej”