Dzień Wiatraka w Wieliczkach

plakat 2014

Występ cyrku w Wieliczkach

Cyrk

Bezpłatna mammografia

A4_plakat

Sprzedaż lokalu użytkowego w Wieliczkach (były GOPS)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) po przetargach przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2013r. i 01 kwietnia 2014r.

WÓJT GMINY WIELICZKI

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 - lokalu użytkowego z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o łącznej powierzchni użytkowej 58,74 m2 wraz z udziałem wynoszącym 5750/26330 w  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 224/8 o pow. 0,0288 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego  w obrębie wsi Wieliczki gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00022357/8

- nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej nr geod. 224/5 o pow. 0,0022 ha położonej w obrębie wsi Wieliczki gm. Wieliczki. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00001610/7

- udziału – wynoszącego 8530/26330 – w nieruchomości gruntowej niezabudowanej (podwórko) oznaczonej nr geod. 224/7 o pow. 0,1131 ha położonej w obrębie wsi Wieliczki gm. Wieliczki. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00022358/5

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 224/15 o pow. 0,3093 ha położonej w obrębie wsi Wieliczki gm. Wieliczki. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00001610/7

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza zbywanych nieruchomości – 58 753,00 zł

Wadium – 7 000,00 zł

Postąpienie – o wysokości postąpienia decyduj ą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

68,91% – wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę lokalu,

0,93% – wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę udziału gruncie pod budynkiem,

6,90% – wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę budynku gospodarczego,

3,99% – wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę działki pod budynkiem gospodarczym,

0,41% – wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę udziału w podwórku,

18,86% – wylicytowanej kwoty stanowić będzie cenę nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów umowy notarialnej i opłat sądowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

Przetarg odbędzie się 05 września 2014r. o godzinie 9 00 w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna).

 ***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010. Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2014 roku nastąpiło uznanie konta Urzędu Gminy.

 Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wniesienia wadium

-  w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 lub telefonicznie (87) 621-90-60, 621-90-77 .

Wieliczki, dnia 28 lipca 2014r.

 

 

Piknik wołowy w Olecku

Piknik wołowy